Δ Η Μ Ο Σ . Α Ι Γ Ι Ν Α Σ

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Eγκριση Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων Δήμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ’ αριθ. 11/2011 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 128/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η
Περί έγκρισης Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων Δήμου Αίγινας.

Σήμερα την 1η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια Συνεδρίασή του στο Δημοτικό κτίριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7425/26.5.2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Πετρίτη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες Απόντες

1/ Πετρίτης Πέτρος , Πρόεδρος , 1/ Καλαφάτης Δημήτριος,

2/ Λαμπαδάριος Στυλιανός , Αντιπρόεδρος, 2/ Κρεούζης Αναστάσιος,

3/ Νικολούζος Εμμανουήλ, Γραμματέας , 3/ Σουπίδου Παναγιώτα,

4/ Βάρτζελης Παναγιώτης, 4/ Μπαρμπέρης Ευάγγελος
5/ Κουκούλης Νεκτάριος,

6/ Τζίτζης Φίλιππος,
7/ Μουτσάτσος Παναγιώτης,
8/ Μαρμαρινός Παναγιώτης, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
9/ Μπέσης Ηλίας,

10/ Τζίτζης Νικόλαος,
11/ Κανελλά Αικατερίνη,

12/ Πούντος Γεώργιος,
13/ Μαράκης Χαράλαμπος,
14/ Οικονόμου Νικόλαος,

15/ Σακκιώτης Ιωάννης,
16/ Γρηγορόπουλος Παναγιώτης,
17/ Γκότσης Τρύφωνας,

18/ Μούρτζης Αντώνιος,

19/ Πάλλης Ελευθέριος,

20/ Κουκούλης Παναγιώτης,

21/ Πτερούδης Νικόλαος,
22/ Πούντος Ιωάννης,

23/ Κοττάκης Στυλιανός

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες Απών

1/ Πρωτονοταρίου Σοφία (Δ.Κ. Αίγινας) κανείς

2/ Καλαμάκης Βασίλειος ( Δ.Κ. Βαθέος)

3/ Μπακόμητρος Χρήστος (Δ.Κ. Κυψέλης)

4/ Τζίτζη Παναγιώτα (Δ.Κ. Μεσαγρού)

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Παρών Απών

κανείς 1/ Αμάφης Αναστάσιος ( Τ.Κ. Πέρδικας)

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Σακκιώτης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Κων/νος Βογιατζής.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Ανάργυρος Π. Στενάκης, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πτερούδης Νικόλαος απεχώρησε οριστικά της Συνεδριάσεως μετά τη λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζίτζης Φίλιππος και κ. Γκότσης Τρύφων απεχώρησαν οριστικά της Συνεδριάσεως μετά τη λήψη απόφασης επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποσύρθηκε της συζητήσεως το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 10ο Αριθ. απόφ. 128/2011

Εισηγούμενος ο κ. Πρόεδρος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. Πρωτ. 7479/27.5.2011 έγγραφη εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νεκταρίου Κουκούλη με θέμα «εισήγηση επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 1/6/2011» η οποία έχει ως εξής: «Μετά την 25/5/2011 ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και σχετική εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, εισηγούμαι την έγκριση του ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ («Χάρτας»), που θα περιέχει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Δήμου, που στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών. Το κείμενο αυτό θα αναρτηθεί σε εκτυπώσιμη μορφή και με δυνατότητα ανάκτησης από το κοινό (download) στην ιστοσελίδα του Δήμου και, εφ’ όσον τα οικονομικά μας επιτρέψουν, θα εκδοθεί και σε έντυπη μορφή. Για την ολοκλήρωση και τυπικών στοιχείων του Οδηγού (τηλέφωνα, τεχνικές λεπτομέρειες κλπ) θα συνεργαστούν οι Διευθυντές του Δήμου και οι Προϊστάμενοι προσωπικού και Δημοσίων σχέσεων».

Στη συνέχεια λαβών το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης ως εισηγητής του θέματος έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής : Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου συνεδρίασε στις 25 Μαΐου με παρόντα τα μέλη της για την κατάρτιση , ύστερα από εισήγηση του κ. Δημάρχου και προέδρου της, κειμένου το οποίο θα περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου έναντι των Δημοτών. Θέμα που υποστηρίζεται και από σειρά θεσμικών διατάξεων, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημά του. Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τον πρόεδρο, ανέγνωσε και συζήτησε το προτεινόμενο σχέδιο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη. Στη συνέχεια, κύριοι Συνάδελφοι, όπως είδατε, υπάρχει ένα σχέδιο. Η χάρτα αυτή ήδη έχει ψηφιστεί και αποτελεί πραγματικότητα για αρκετούς Δήμους της Ελλάδας. Η πρώτη ενέργεια που κάνουν οι Δήμοι, αφού ψηφιστεί αυτό το κείμενο, την αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, πράγμα που θα κάνουμε κι εμείς αμέσως μετά, και στη συνέχεια εκδίδεται και σε ένα τεύχος. Πολύ συνοπτικά θα αναφέρω τα περιεχόμενά της. Υπάρχουν κάποια γενικά από υποδείγματα, τα οποία προσαρμόσαμε στα δεδομένα του Δήμου. Θα πρέπει να σας αναφέρω, γιατί ίσως κάποιοι έχετε κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί και να σας προλάβω. Τα περιεχόμενα λοιπόν της χάρτας είναι, στην ουσία, σε τέσσερα κεφάλαια. Τι είναι αυτό στο κείμενο και σε τι χρησιμεύει, κάποιες γενικές διοικητικές αρχές, σε σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη παραθέτει όλες τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών, τις δυνατότητες των ΚΕΠ, τις δυνατότητες της Εθνικής Πύλης Δημόσια Διοίκησης, τις δυνατότητες της εξυπηρέτησης πολιτών μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Επίσης, το τρίτο κεφάλαιο που ονομάζεται ¨προστασία του πολίτη¨ αναφέρονται όλα τα δικαιώματα των πολιτών για αποζημιώσεις, προσφυγές στα Σώματα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, Συνήγορο του Πολίτη, σε Ευρωπαϊκά Όργανα και τέλος, στο τελευταίο, στο παράρτημα, υπάρχει πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος των Υπηρεσιών του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου μας και χρήσιμα τηλέφωνα Υπηρεσιών του νησιού. Θα πρέπει να σας πω, για να καταγραφεί και στα πρακτικά, στην πρώτη σελίδα του προτεινόμενου σχεδίου πρέπει να διαγράψουμε τη φράση, στα περιεχόμενα, εκεί που λέει ¨προστασία του πολίτη¨, «ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης», γιατί ο Δήμος μας δεν έχει πληθυσμό που να προβλέπει τέτοιο. Επίσης, εκεί που αναφέρεται στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και στη Δημοτική Συγκοινωνία, κατά λάθος, δεν έχουμε διαγράψει τη φράση ΝΠΔΔ. Αυτή διαγράφεται, γιατί δεν έχουμε εμείς ΝΠΔΔ τέτοια και επίσης στις Αργίες, από παραδρομή, έχει περαστεί μέσα και η 1η Μαΐου, την οποία εισηγούμαι να αφαιρεθεί, γιατί η 1η Μαΐου δεν είναι αργία αλλά απεργία. Επίσης να σας αναφέρω, Συνάδελφοι, ότι σε ορισμένα σημεία θα δείτε μία παρένθεση που αναφέρεται με άλλη γραμματοσειρά ότι θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία. Αυτό φυσικά δε θα υπάρχει μέσα στο τελικό κείμενο. Τις αμέσως επόμενες μέρες, εντός της επόμενης εβδομάδας το πολύ, οι Υπηρεσίες θα συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ονόματα Επιτροπών, τηλέφωνα Δήμου. Δε θα μπει κανένα άλλο στοιχείο που θα έπρεπε να περάσει από ψήφιση και, αφού γίνουν και αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι αντικειμενικού χαρακτήρα από τους Διευθυντές των Υπηρεσιών, θα είναι έτοιμη προς δημοσίευση. Η πρόθεσή μας είναι να προσπαθήσουμε για το έντυπο, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, το είπα κι εγώ, δε φαντάζομαι να είναι και καμιά μεγάλη μελέτη.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε τις ανωτέρω εισηγήσεις και έλαβε επίσης υπόψη του:

– Το υποβληθέν σχέδιο ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (Χάρτας)

– την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Κουκούλη ο οποίος κατά αυτήν εν κατακλείδι πρότεινε τα εξής : Θα μπορούσε να είναι ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο χωρίς να χρειάζεται ασφαλέστατα μία Επιτροπή για να βάλει τα ονόματα των Αντιδημάρχων ή των Επιτροπών , στο τμήμα ¨η διοικητική δομή του Δήμου¨, που λέει ότι, ¨δεν προήλθε από συνένωση άλλων Δήμων¨, λείπει ένα ρήμα και θα πρέπει να διατυπωθεί ¨ ότι δεν προήλθε και ο Δήμος μας αποτελείται¨ , λείπει από τα τηλέφωνα του Δήμου μας, το 15516, σαν υπηρεσία δηλαδή ότι είναι μία υπηρεσία επίλυσης-αντιμετώπισης προβλημάτων, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται και οι Αθλητικές Υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος ή η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου της Αίγινας και όχι μόνο και κατ’ επιλογήν ο Παιδικός Σταθμός και η Δημοτική Συγκοινωνία.

– Την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Στυλιανού Κοττάκη κατά την οποία τόνισε τα εξής : Σε μια εποχή που τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων έχουν καταπατηθεί βάναυσα, οι συντάξεις έχουν περικοπεί, θα έχουμε απολύσεις, θα τα δούμε μπροστά μας όλα αυτά και οι εξελίξεις προχωράνε με ραγδαίο ρυθμό, θα πρέπει να αφήσουμε τους τύπους και να περάσουμε στην ουσία. Δε χρειάζονται χάρτες και μανιφέστα. Χρειάζεται πράξη. Τι σημαίνει πράξη: Οι πολίτες έχουν δικαιώματα. Έχει δικαίωμα ο επιβάτης για φτηνό εισιτήριο. Έχει δικαίωμα ο άνεργος για δουλειά και η ανεργία αυξάνεται αντί να μειώνεται. Έχει ο συνταξιούχος δικαίωμα για δωρεάν περίθαλψη. Έχει ο φοιτητής δικαίωμα για δωρεάν παιδεία και ο λαός οδηγείται σε εξαθλίωση καθημερινά. Τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή πάνω σ’ αυτά τα δικαιώματα του πολίτη; Οι πολίτες κάνουν αγώνες μέσα από τα Σωματεία τους. Θα τον στηρίξει η Δημοτική Αρχή; Αυτό θα πρέπει να είναι το ερώτημα και όχι να εκδώσει μία χάρτα όπου θα του λέει τα δικαιώματά του. Θα το καταψηφίσουμε.

– τις διατάξεις του εδαφ ζ του άρθρου 63 Ν. 3852/2010

– την υπ. αριθ. 4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα ¨σύνταξη σχεδίου χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο¨.

– την ανακοίνωση του Προέδρου ότι τίθεται προς έγκριση η πρόταση της Διοίκησης επί της εισηγήσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις προσθήκες του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Κουκούλη και τις διορθώσεις που ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

– τις λοιπές τοποθετήσεις των παρισταμένων μελών και του κ. Δημάρχου οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία

Με 21 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ

Επί 22 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει την Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων Δήμου Αίγινας, ως κατωτέρω :

«ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη

Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας εκδόθηκε από το Δήμο Αίγινας και υπόκειται σε συνεχείς ανανεώσεις και βελτιώσεις για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μήνυμα του κ. Δημάρχου Αίγινας

Αγαπητοί Πολίτες, στόχος του Δήμου μας είναι να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις που αφορούν στη διαφάνεια της δράσης του και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων του πολίτη.

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας αντίληψης αναλάβαμε την πρωτοβουλία και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδώσαμε την ΧΑΡΤΑ των δικαιωμάτων του Πολίτη.

Μεταξύ των άλλων, διατυπώνονται εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που αναμένουν οι πολίτες, για την θέσπιση χρονικών ορίων στις ενέργειες των Διοικητικών Οργάνων, την ενημέρωση των πολιτών για τους μηχανισμούς προσφυγής και προστασίας, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, για την τυποποίηση των διαδικασιών ώστε ο συναλλασσόμενος με τις Δημοτικές Υπηρεσίες, να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Πεποίθησή μας είναι, ότι η συνεργασία Δήμου και Πολίτη, είναι ιδιαίτερα αναγκαία σήμερα.

Γι’ αυτό και δημιουργούμε σ’ ένα μεγάλο βαθμό συστήματα ελέγχου, όχι μόνο με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής αλλά και με πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών.

Αίγινα 30 Ιουνίου 2011

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eισαγωγή
Τι είναι η χάρτα και πού χρησιμεύει;
Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του Δήμου
Η Διοικητική δομή του Δήμου
Οι Υπηρεσίες του Δήμου
Το ωράριο εργασίας δημοτικών υπηρεσιών
Αργίες – ημιαργίες

Εξυπηρέτηση του πολίτη
Οι Υποχρεώσεις δημόσιων υπηρεσιών
Τα Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
Η Εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης «ermis»
Οι τηλεφωνικές αιτήσεις μέσω του 1502
Οι τηλεφωνικές αιτήσεις μέσω του 1500
Οι αιτήσεις μέσω διαδικτύου

Προστασία του πολίτη
Το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
Ο έλεγχος των πράξεων του Δήμου
Η ειδική διοικητική προσφυγή
Η αναφορά στο συνήγορο του πολίτη
Η καταγγελία στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή
Το σώμα επιθεωρητών – ελεγκτών δημόσιας διοίκησης
Ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης
Η ανταποκριτική δημόσια διοίκηση – υπηρεσίες μίας στάσης
Η πολιτική συμμετοχή του πολίτη στο Δήμο του
Το τοπικό συμβούλιο νέων
Η διοικητική βοήθεια
Η συμμετοχή δημοτών – πληροφόρηση
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών Ν.Π.Δ.Δ. Ο δημοτικός αθλητικός οργανισμός

Παράρτημα: Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών Δήμου

Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα

Εισαγωγή

Τι είναι η χάρτα και πού χρησιμεύει;

Η χάρτα είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλός του στις συναλλαγές του με το Δήμο. Για τη Δημοτική Αρχή, αποτελεί δέσμη μέτρων και

είναι η δέσμευσή της προς εσάς για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με τη χάρτα:

Διαμορφώνεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου μας προς τον πολίτη με σαφέστερο τρόπο.
Αναδεικνύονται τα δικαιώματά σας, ώστε να μην τα αναζητάτε κάθε φορά

στις διάσπαρτες διατάξεις.

Ενισχύεται η υπευθυνότητα των εργαζομένων μας στο χειρισμό των ζητημάτων που σας αφορούν.

Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του Δήμου

Οι αρχές που διέπουν τις Υπηρεσίες του Δήμου μας είναι:

Η Νομιμότητα.

Ο Δήμος λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, όπως καταγράφεται, κυρίως, στο Σύνταγμα της Xώρας, στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Η Διαφάνεια

Ο πολίτης έχει πρόσβαση στην πολιτική και διοικητική λειτουργία του Δήμου, σε σχέση με τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες που τον αφορούν.

Η Πληροφόρηση

Ο Δήμος εξασφαλίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των δημοτών και προσδιορίζει τον τρόπο πληροφόρησης με έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

Η Συμμετοχή του δημότη και η διαβούλευση

Καθορίζονται οι διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων ή διαφορών. Ο δημότης ενημερώνεται για τον τρόπο προσφυγής, τη διαδικασία, την προθεσμία και το χρόνο που οφείλει το αρμόδιο όργανο να απαντήσει και να δώσει λύση, καθώς και για τον τρόπο της «παράστασης» του δημότη στα όργανα και της συμμετοχής του στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν.

Η Φιλικότητα

Η συμπεριφορά των οργάνων του Δήμου είναι φιλική προς τον δημότη. Ο δημότης γνωρίζει τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεσή του. Τα έγγραφα του Δήμου προς αυτόν είναι εξατομικευμένα, με τον απαιτούμενο προσωπικό τόνο. Ο δημότης δεν έχει την αίσθηση ότι τις υποθέσεις του χειρίζονται ανώνυμα, απομακρυσμένα και απροσπέλαστα όργανα που δεν έχουν κατανόηση στα προβλήματά του.

Η Αμεροληψία

Οι υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου δρουν αμερόληπτα και είναι ανεξάρτητα από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν.

Η Χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση

Η Δημοτική Αρχή διασφαλίζει, με τις ειδικότερες διαδικασίες που καθιερώνει, την έντιμη και άμεμπτη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων της επιείκειας και της καλόπιστης εφαρμογής των νόμων.

Η Ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών

Ο Δήμος καταγράφει και παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες ανάγκες των δημοτών, έχοντας ως γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του σε αυτές.

Η Αποτελεσματικότητα

Η παρέμβαση στα προβλήματα, που αφορούν το δημότη, είναι συγκεκριμένη

και άμεση, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Διοικητική δομή του Δήμου

Ο Δήμος μας δεν προήλθε από τη συνένωση άλλων Δήμων και σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») από τέσσερις Δημοτικές Κοινότητες (Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού) και μια Τοπική Κοινότητα (Πέρδικας).

Οι Υπηρεσίες του Δήμου

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας καθώς και όλων των εποπτευόμενων από το Δήμο μας φορέων (Νομικών Προσώπων, Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ.) βρίσκονται στα παρακάτω κτίρια:

Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες (επί της οδού Χρ. Λαδά 1)
Τεχνικές Υπηρεσίες (επί της οδού Νικ. Πέππα 8)
Υπηρεσία Ύδρευσης – Ληξιαρχείο – Γραφείο Εξυπηρέτησης αλλοδαπών (επί της οδού Παύλου Αιγινήτου, 1ος όροφος)
Υπηρεσία ΚΕΠ και Δημοτική Αστυνομία (επί της οδού Κανάρη, Πλατεία Εθνεγερσίας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Καλοκέντης) στο τηλέφωνο 2297320026 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gds@aeginadimos.gr . Επισκεφτείτε, επίσης, την Ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.aegina.gr .

Το ωράριο εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών

Για τις συναλλαγές σας με τις υπηρεσίες μας, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε:

Το ωράριο εργασίας

Το ωράριο εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών αρχίζει στις 7:15 π.μ. και λήγει στις 3:15 μ.μ. για όλο το έτος (χειμώνα- καλοκαίρι).

Εξαιρούνται τα ΚΕΠ, όπου εφαρμόζεται ειδικό ωράριο και τμήματα των Υπηρεσιών Ύδρευσης και η Δημοτική Αστυνομία ή Παιδικοί Σταθμοί, όπου εφαρμόζονται και ειδικά ωράρια κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού .

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση αυτές που εφαρμόζουν ειδικό ωράριο, όπου οι ώρες εξυπηρέτησης συμπίπτουν με το ωράριο εργασίας.

Αργίες – ημιαργίες

Πριν ξεκινήσετε για κάποια συναλλαγή με τις υπηρεσίες μας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αργία. Αν είναι ημιαργία, πρέπει να γνωρίζετε πως οι υπηρεσίες μας κλείνουν κατά 2-3 ώρες νωρίτερα.

Αργίες γενικά (στο δημόσιο)

Η 1η Ιανουαρίου
Τα Θεοφάνια (6η Ιανουαρίου)
Η Καθαρή Δευτέρα
Η 25η Μαρτίου
Η Μεγάλη Παρασκευή
Η Δευτέρα του Πάσχα
Η 1η Μαΐου (νόμος 1157/81)
Η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα Πεντηκοστής)
Η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
Η 28η Οκτωβρίου
Η 25η και 26η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

Στο Δήμο μας, ημέρες αργίας είναι, επίσης, οι:

Η 9η Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, προστάτη του Νησιού .
Η 17η Δεκεμβρίου, εορτή του πολιούχου Αγίου Διονυσίου

Υπενθυμίζεται ότι και στο Δήμο μας, όπως σε όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Ημιαργίες

_ Η παραμονή Χριστουγέννων.

_ Η παραμονή του Νέου έτους.

_ Η παραμονή των Θεοφανίων.

_ Η Μεγάλη Πέμπτη.

Κατά τις ανωτέρω αργίες / ημιαργίες, υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στη Δημοτική Αστυνομία και στις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Καθαριότητας.

Η εξυπηρέτηση του πολίτη

Οι υποχρεώσεις δημόσιων υπηρεσιών

Όταν υποβάλλετε μια αίτηση στο Δήμο ή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, για κάποιο θέμα σας (παροχή πληροφοριών, χορήγηση πιστοποιητικού, διεκπεραίωση υπόθεσης κ.λπ.), πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται:

1. Να απαντούν στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημέρες. Αν η αίτησή σας έχει υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να σας ενημερώσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

2. Να σας χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις άμεσα ή το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

3. Να διαθέτουν, προς διευκόλυνσή σας, έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

4. Να σας διευκολύνουν στη συμπλήρωση της αίτησης. Αν δηλώσετε αδυναμία να γράψετε, ο αρμόδιος υπάλληλος, εφόσον του το ζητήσετε, οφείλει

να συντάξει ο ίδιος την αίτηση για λογαριασμό σας, σύμφωνα με τα όσα του

υπαγορεύσετε (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

5. Να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν απόδειξη, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση και η ημερομηνία εισόδου της στην υπηρεσία (άρθρο 12 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

6. Να δέχονται τις αιτήσεις που στέλνετε με τηλεομοιοτυπία (fax) και να απαντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (άρθρο 14 του Ν.2672/1998, ΦΕΚ 290 Α΄).

7. Να δέχονται, εφόσον είστε Έλληνας πολίτης, οποιοδήποτε από τα παρακάτω έγγραφα προς επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας που αναφέρονται στην αίτηση (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄, όπως ισχύει):

_

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,
Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης και
Ατομικό βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται, βάσει των ανωτέρω, γίνονται δεκτά, βάσει υπεύθυνης δήλωσης (Ν.1599/1986), εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Όμοια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κατοικίας ή το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί (άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

Για τους αλλοδαπούς, τα στοιχεία της ταυτότητας αποδεικνύονται, στην περίπτωση πολιτών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που επιτρέπει την είσοδο στη χώρα ή άλλο νομιμοποιητικό της διαμονής στη χώρα έγγραφο αρμόδιας αρχής (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄, όπως ισχύει). Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.

8. Να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

9. Να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο (άρθρο 11 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

10. Να μην απαιτούν, για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, την υποβολή πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.3230/2004, ΦΕΚ 44 Α΄).

11. Να αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ορισμένες κατηγορίες πιστοποιητικών, όταν αυτά απαιτούνται ως δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας (άρθρο 5 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α΄ και άρθρο 16 του Ν.3448/2006, ΦΕΚ 57 Α΄).

12. Να προβαίνουν στην ανασύσταση του φακέλου που έχετε υποβάλει και έχει απολεσθεί (το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του), με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαπίστωση της απώλειας (άρθρο 6 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α΄και Π.Δ/γμα 114/2005, ΦΕΚ 165 Α΄).

13. Να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα (π.χ. πρακτικά και αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, εκθέσεις, μελέτες) και, εφόσον έχετε ειδικό έννομο συμφέρον, και σε ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στην υπηρεσία και είναι σχετικά με υπόθεσή σας (άρθρο 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄). Το δικαίωμά σας αυτό ασκείται με μελέτη των εγγράφων στο κατάστημα της υπηρεσίας ή με χορήγηση αντιγράφων (εκτός αν η αναπαραγωγή μπορεί να βλάψει τα πρωτότυπα). Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση των εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης (π.χ. όταν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου), είναι είκοσι (20) ημέρες.

14.Να σας καλούν σε προηγούμενη ακρόαση, όταν πρόκειται να προβούν σε ενέργεια ή στη λήψη μέτρου που θίγει νόμιμα συμφέροντα ή δικαιώματά σας. Μόνο αφού κληθείτε και εκθέσετε γραπτά ή προφορικά τις απόψεις σας, μπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει στη λήψη του δυσμενούς μέτρου, την αναγκαιότητα του οποίου οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).

16. Να δρουν αμερόληπτα και να είναι ανεξάρτητες από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν (άρθρο 7 του Ν.2690/1999 και άρθρο 36 του Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄). Να καθιερώνουν ώρες υποδοχής κοινού (για τις ώρες υποδοχής του κοινού από τις υπηρεσίες του Δήμου, βλ. παραπάνω).

17. Να τηρούν σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την πρόσβαση και άμεση εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, εγκύων, μητέρων με καροτσάκια, υπερήλικων με κινητικά προβλήματα κ.λπ.

18. Να παρέχουν με τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό κάθε αναγκαία πληροφορία, διευκρίνιση, συμβουλή ή καθοδήγηση που τους ζητείται από τους πολίτες, σχετικά με τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Το Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών

(Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Μέσω του Κ.Ε.Π. του Δήμου μας, μπορείτε να διεκπεραιώνετε όλες σχεδόν τις συναλλαγές σας με δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Οργανισμούς, Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ.), χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να επισκέπτεστε τις συναρμόδιες υπηρεσίες και να ταλαιπωρείστε με πολλές μετακινήσεις. Εσείς αρκεί να συμπληρώσετε μια αίτηση στο Κ.Ε.Π. και οι υπάλληλοι θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας την υπόθεσή σας. Για αναλυτική ενημέρωσή σας, σχετικά με τις πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιώσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο των Κ.Ε.Π.: http://www.kep.gov.gr ή να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή 1500 (βλ. παρακάτω), που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Διεύθυνση: Κανάρη 10 – Πλατεία Εθνεγερσίας

Αριθ. τηλεφ.: 2297026223

Φαξ: 2297026222

Ωράριο λειτουργίας :

Δευτέρα- Πέμπτη 08:00 πμ – 20:00 μμ

Σάββατο 08:00 πμ – 14:00 μμ

Η εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης «Ermis»

(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η Πύλη ermis φιλοδοξεί να αποτελέσει το «Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα» της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχοντας από ένα κεντρικό σημείο ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, καθώς και επιλεγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι τηλεφωνικές αιτήσεις μέσω του 1502

(άρθρο 22 του Ν.2539/1997, ΦΕΚ 244 Α΄)

Παράλληλα με τη δυνατότητα της απευθείας εξυπηρέτησής σας από τις Διοικητικές Αρχές ή από τα Κ.Ε.Π., έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τηλεφωνικά, στον αριθμό 1502, την έκδοση και αποστολή ορισμένων πιστοποιητικών, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον πλήρη κατάλογο των χορηγούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω μέτρο εξυπηρέτησης των πολιτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): http://www.gspa.gr , στη θεματική ενότητα «Θέματα ενδιαφέροντος / 1502 – Πιστοποητικά».

Οι τηλεφωνικές αιτήσεις μέσω του 1500

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1500 που έχει καθιερωθεί για την εξυπηρέτηση του πολίτη, μπορείτε:

Να ενημερωθείτε ή να ζητήσετε πληροφορίες και κατευθύνσεις για όλα τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Να διεκπεραιώσετε τηλεφωνικά συγκεκριμένες πιστοποιημένες διαδικασίες των Κ.Ε.Π., οι οποίες δεν απαιτούν δικαιολογητικά από πλευράς σας ή απαιτούν δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα υπηρεσιακώς.

Οι αιτήσεις μέσω διαδικτύου

Σας παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να υποβάλλετε αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών του Δημοσίου και μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον βέβαια διαθέτετε σύνδεση με το διαδίκτυο (internet) ή από καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου , με επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Π.: http://www.kep.gov.gr . Με την αίτησή σας, δηλώνετε και το Κ.Ε.Π. που επιθυμείτε να διεκπεραιώσει το αίτημά σας. Η ενημέρωσή σας από το Κ.Ε.Π., για την παραλαβή του πιστοποιητικού γίνεται είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με αποστολή μηνύματος (SMS).

Η προστασία του Πολίτη Το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση

(άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α΄)

Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων διοικητικών αρχών, οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για πλήρη αποζημίωση.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης

Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, μέσα σε (60) εξήντα ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή την οριστική απάντηση στο αίτημά σας.

Την αίτηση αποζημίωσης υποβάλλετε, είτε με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης αποζημίωσης, που χορηγείται από τις παραπάνω υπηρεσίες, είτε με απλή αίτησή σας προς την Ειδική Επιτροπή. Από την αίτηση αποζημίωσης θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία σας, η ημερομηνία που υποβάλατε την αίτηση, που δεν απαντήθηκε, καθώς και η ελεγχόμενη υπηρεσία. Την αίτηση την υποβάλλετε αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του Ν.2690/1999 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110, 113, – 115 (Fax: 210-33.93.020, 210-33.93.100)

Στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του Ν.2690/1999 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για θέματα αρμοδιότητας του Δήμου μας, καθώς και των υπηρεσιών του Δημοσίου που λειτουργούν στο γεωγραφικό της χώρο (Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Υ., Δήμοι, Περιφέρειες κ.λπ.):

Διεύθυνση: Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα – Τηλ. 210 6709695) ,

(Παναγιώτης Λάππας, Γραμματέας της Επιτροπής)

O έλεγχος των πράξεων του Δήμου

(άρθρα 214-231 του Ν. 3852/ 2010)

Οι πράξεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων διοίκησης των δήμων, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ελέγχονται, ως προς τη νομιμότητά τους, από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. Οι έλεγχοι διακρίνονται:

α) Στον υποχρεωτικό (άρθρο 225 του Ν. 3852/ 2010), στον οποίον υπόκεινται οι αποφάσεις των συλλογικών μόνο οργάνων των δήμων, οι οποίες αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν, ελέγχονται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας και

β) στον αυτεπάγγελτο (άρθρο 226 του Ν.3852/2010), κατά την άσκηση του οποίου ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, μετά την έκδοση ή δημοσίευσή της.

Η ειδική διοικητική προσφυγή

(άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010)

Εφόσον έχετε έννομο συμφέρον, μπορείτε να προσβάλετε τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του Δήμου, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή τους, ή την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή τους, ή αφότου λάβατε γνώση αυτών. Προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της ανωτέρω προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Με την ίδια προσφυγή, μπορεί να υποβληθεί αίτημα στον Ελεγκτή Νομιμότητας να αναστείλει με απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αναφορά στο «Συνήγορο του πολίτη»

Σε περίπτωση παραβίασης της νομιμότητας ή προσβολής νόμιμου συμφέροντος ή δικαιώματός σας από τη Διοίκηση, μπορείτε να ζητήσετε με ενυπόγραφη αναφορά σας τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες, αφότου λάβατε γνώση

των ενεργειών ή παραλείψεων της Διοίκησης. Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων σας, την υπεράσπισή σας έναντι διακρίσεων σε βάρος σας, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη εδρεύει στην Αθήνα, (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ 115 28, περιοχή Χίλτον). Τα γραφεία του είναι ανοικτά από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Αναφορές μπορούν να υποβληθούν και με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό 210 – 72.92.129.

Για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστοχώρο της Αρχής: http://www.synigoros.gr

Η καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Κάθε πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοσδήποτε διαμένει σε ένα κράτος-μέλος, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, αν εκτιμά ότι είναι θύμα «κακής διοίκησης» εκ μέρους ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Ε.Ε. Η καταγγελία στον Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβληθεί, μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (fax), σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηλεκτρονική μορφή του εντύπου καταγγελίας είναι διαθέσιμη στο δικτυακό χώρο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: http://www.ombudsman.europa.eu.

Διεύθυνση αλληλογραφίας και στοιχεία επικοινωνίας:

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Τhe European Ombudsman)

1, Avenue du President Robert Schuman

B.P. 403

FR- 67001 Strasbourg Cedex, France

αριθμ. τηλεφώνου: 00 33 388.172.313

fax: 00 33 388.179.062

e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Το σώμα επιθεωρητών – ελεγκτών δημόσιας διοίκησης

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, που συστάθηκε με το Νόμο 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄). Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

– Η διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών στους φορείς του Δημοσίου
– Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων στους ελεγχόμενους φορείς
– Η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ή προανακρίσεων, μετά από εισαγγελική παραγγελία, για αδικήματα υπαλλήλων
– Η συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για την ποινική και πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων
– Η παραπομπή των υπευθύνων κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων στην εισαγγελική αρχή ή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο
– Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικά αδικήματα λειτουργών και υπαλλήλων, που διαπιστώνονται στο πλαίσιο των ένορκων διοικητικών εξετάσεων, τα οποία τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής παύσης
– Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων των ελεγχόμενων φορέων.

Βασική επιδίωξη, στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Σώματος, είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας

της Δημόσιας Διοίκησης και η τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της διαφάνειας της δράσης τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Εντοπίζοντας φαινόμενα κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Καταλογίζοντας ευθύνες σε υπαλλήλους και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο προτείνοντας τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Για αναλυτική παρουσίαση του θεσμού, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστoχώρο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.: http://www.seedd.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδ. διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 60, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα.

Ώρες υποδοχής κοινού: 12:00 μ.μ. – 2:20 μ.μ.

Τηλεφ. επικοινωνίας: 210 92.81.800, 210 92.81.921

Fax: 210 92.81.819

E-mail: seedd@seedd.gr

Ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί μονοπρόσωπο όργανο της Δημόσιας Διοίκησης που έχει ως κύρια αποστολή:

Τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,

Την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:

Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες ή διατάσσει τη διενέργειά τους, από τα ελεγκτικά σώματα της Διοίκησης, σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών κ.λπ. .

Αξιολογεί και διερευνά καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο

Γραφείο του, σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους ανωτέρω φορείς

και στα Σώματα Ελέγχου αυτών.

Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») των προϊσταμένων και υπαλλήλων των πολεοδομικών υπηρεσιών των Δήμων, των Δ.Ο.Υ. και των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους και μπορεί να δίνει εντολή άρσης του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου.

Μπορεί να διεξάγει ένορκη διοικητική εξέταση και να ασκεί ή να διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.

Υποβάλλει νομοθετικές ή οργανωτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση

των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης στις υπηρεσίες του Δημοσίου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις αρμοδιότητες και το έργο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μπορείτε να αναζητήσετε στον επίσημο δικτυακό τόπο του θεσμού: http://www.gedd.gr

Η ανταποκριτική δημόσια διοίκηση – υπηρεσίες μίας στάσης

Τι είναι η Ανταποκριτική Διοίκηση:

Ο παλαιότερος προσανατολισμός της Δημόσιας Διοίκησης προς ένα σύστημα κανόνων, που πρέπει να υπακούουν οι πολίτες – διοικούμενοι, έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα, το οποίο έχει ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Το νέο αξίωμα, στο οποίο στηρίζεται η ανταποκριτική διοίκηση είναι απλό και συγκεκριμένο:

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Δημόσιοι Οργανισμοί υπάρχουν κυρίως για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Οι παραδοσιακές αξίες της Δημόσιας Διοίκησης για ισότητα, νομιμότητα κ.λπ. εξακολουθούν να αποτελούν το «θεμέλιο λίθο» για τη σύγχρονη Ανταποκριτική Διοίκηση, αλλά παράλληλα θεωρούνται ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων αξιών που προσδιορίζουν το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών της Διοίκησης προς τους πολίτες.

Οι νέες αυτές αξίες είναι:

Α. Η διαφάνεια

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς εργάζεται η Δημόσια Διοίκηση, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι επιτρεπόμενες ενέργειες του κάθε δημόσιου λειτουργού, ποιος είναι υπεύθυνος κατά περίπτωση κ.λπ.

Β. Η συμμετοχή των πολιτών

Οι πολίτες δεν είναι πλέον παθητικοί αποδέκτες των αποφάσεων της Διοίκησης. Σε πολλές περιπτώσεις, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα που τους αφορούν άμεσα, είτε μεμονωμένα, είτε μέσα από τη συμμετοχή τους σε συλλογικούς φορείς (σωματεία, συλλόγους, κλπ).

Γ. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών

Η Διοίκηση έχει προχωρήσει και έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει την αντικατάσταση της φιλοσοφίας «ένα μέγεθος για όλους τους πολίτες» (δηλαδή την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας για όλους) με τη νέα αντίληψη για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας με πολλούς τρόπους, ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι πολίτες στις ανάγκες ή τις επιθυμίες τους π.χ. ο πολίτης μπορεί να ζητήσει μια πληροφορία από τη Διοίκηση προφορικά, γραπτά, τηλεφωνικά, με fax, κ.λπ. ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Δ. Η προσβασιμότητα

Οι πολίτες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στη Διοίκηση με πολλούς τρόπους και σε ώρες που διευκολύνονται. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δημιουργία των υπηρεσιών μιας στάσης.

Τι είναι οι Υπηρεσίες μιας Στάσης:

Σύμφωνα με τις παραδοσιακές αρχές, η οργάνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών απέβλεπε κατά κύριο λόγο στη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, παρά στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Η φιλοσοφία της σύγχρονης Ανταποκριτικής Διοίκησης, αντίθετα, επιβάλλει οι δημόσιες υπηρεσίες να έχουν ως στόχο κυρίως τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ο πολίτης αν είναι δυνατόν, με μια μόνο επίσκεψη, σε μια μόνο Δημόσια Υπηρεσία, να ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες.

Ποιο είναι το συμβόλαιό μας με τους δημότες;

Στόχος μας είναι κάθε δραστηριότητα, κάθε τμήμα, κάθε εργαζόμενος σε οποιοδήποτε επίπεδο, αρχίζοντας από τη Διοίκηση του Δήμου, να συνεισφέρει

στην ικανοποίηση των δημοτών μας και μάλιστα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού ο Δήμος μας εφαρμόζει τις παρακάτω μορφές Υπηρεσιών μιας Στάσης:

Εξυπηρέτηση από ένα σημείο

Γίνεται προσπάθεια ο Δημότης να εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο σημείο. Αντί, δηλαδή, να απευθύνεται στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου μας, απευθύνεται σε ένα μόνο σημείο, στον πενταψήφιο αριθμό 15516.

Εξυπηρέτηση από συγκεκριμένο υπάλληλο

Σε πολλές περιπτώσεις, για την ικανοποίηση του αιτήματος του δημότη από το Δήμο μας, απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μια σειρά από διαδοχικές ενέργειες των οργανικών μας μονάδων. Προκειμένου ο δημότης να μην ταλαιπωρείται απευθυνόμενος διαδοχικά σε διάφορα τμήματα και συνεργαζόμενος με διαφορετικούς υπαλλήλους, μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, η Υπηρεσία μας «χρεώνει» σε έναν υπάλληλο το θέμα (πρόσωπο επαφής), ο οποίος μεριμνά για το θέμα και τον ενημερώνει σχετικά.

Μια άλλη μορφή υπηρεσιών μιας στάσης, που πρόκειται να εφαρμόσει ο Δήμος μας, είναι η ομαδοποίηση των πολιτών ανάλογα με τις ανάγκες τους και η εξυπηρέτησή τους από αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες. Τέτοιες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ετεροδημότες, οι μειονότητες κ.λπ. σε συνεργασία με την Κ. Ε. Δ. Α. Με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μια μόνο υπηρεσία για την ικανοποίηση του αιτήματός του.

Η πολιτική συμμετοχή του πολίτη στο Δήμο του

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο (άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010).

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Χωρίς να υφίσταται κάποια ιεραρχική σχέση μεταξύ των οργάνων διοίκησης του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρείται ως το αρμόδιο όργανο να λάβει απόφαση για κάποιο θέμα, όταν για το χειρισμό του δεν έχει καθοριστεί ή είναι υπό αμφισβήτηση το αρμόδιο διοικητικό όργανο. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2. Επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του να συγκροτεί επιτροπές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Έτσι, στο Δήμο μας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λειτουργούν οι εξής Επιτροπές, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες και μέλη αυτών:

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας

(αποφάσεις ΔΣ 62 & 114/ 2011)

Πετρίτης Πέτρος (Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου), Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Σακκιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Λαμπαδάριος Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
Καλοκέντης Γεώργιος, Δημοτικός Υπάλληλος Δήμου Αίγινας
Καλαμάκης Σταύρος, Ως εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Κωστάκος Νικόλαος, Ως εκπρόσωπος, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Νήσου Αίγινας, « Η ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ».

Και οι έξι δημότες: Ρόουζ ΄Ερρικ , Couteau Δάφνη, Κουκούλη Δώρα, Μαρτή Σωζία, Βατικιώτης ΄Αγγελος, Κλώνος Κυριάκος του Νικολάου.

Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αίγινας

(απόφαση ΔΣ 47/ 2011)

Α) κ. Κουκούλης Νεκτάριος (Αντιδήμαρχος), Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαράκη Χαράλαμπο.

Β) Εκπρόσωπος του 5ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Γ) Εκπρόσωπος του 4ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ) Εκπρόσωπος Συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών Αργοσαρωνικού

Ε) Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Στ) Εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Πειραιά

Ζ) κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, εκ της Επαγγελματικής ΄Ενωσης ΕΒΕ Αίγινας.

Η) κ. Κοκόλης Νεκτάριος, Εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, εκ της Επαγγελματικής ΄Ενωσης Πέρδικας

3. Οι Αρμοδιότητες του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος είναι μονομελές όργανο διοίκησης του Δήμου και προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αποδίδονται από διατάξεις νόμων ή άλλα κανονιστικά νομοθετήματα.

4. Οι Αντιδήμαρχοι

Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι, τους οποίους ορίζει με απόφασή του και είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και στους οποίους μεταβιβάζει την

άσκηση αρμοδιοτήτων για κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Στο Δήμο μας, έχουν οριστεί οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι:

κ. Κουκούλης Νεκτάριος: Αναπληρωτής Δημάρχου, Υπεύθυνος Διοικητικών, Οικονομικών Θεμάτων και Παιδείας (τηλέφωνο: 2297320015)
κ. Ηλίας Μπέσης, Υπεύθυνος Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών & Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας (τηλέφωνο: 2297026107)
κ. Τζίτζης Φίλιππος, Υπεύθυνος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Κοινωνικής Μέριμνας (τηλέφωνο: 2297320014)

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή

Στο Δήμο μας έχει συσταθεί εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος και όλοι οι Αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου.

6. Η Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό δημοτικών συμβούλων, ανάλογα με τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, προερχόμενων κατά ένα μέρος από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, για τη διετία 2011 – 12, είναι:

Τακτικά Μέλη:

Εκ της πλειοψηφίας: Οι κ. κ. Τζίτζης Νικόλαος του Παντελή, Κρεούζης Αναστάσιος του Κυριάκου, Μαράκης Χαράλαμπος του Κων/νου και Κανελλά Αικατερίνη του Αντωνίου.

Εκ της μειοψηφίας: Οι κ. κ. Γκότσης Τρύφωνας του Χρήστου και Πτερούδης Νικόλαος του Ευαγγέλου.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Εκ της πλειοψηφίας: Οι κ.κ. Νικολούζος Εμμανουήλ του Ιωάννη, Οικονόμου Νικόλαος του Τρύφωνα και Τζίτζης Φίλιππος του Γεωργίου.

Εκ της μειοψηφίας: Οι κ.κ. Κοττάκης Στυλιανός του Γεωργίου και Μούρτζης Αντώνιος του Ιωάννη.

7. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στο Δήμο μας έχει συσταθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι αποφασιστικό και εισηγητικό συλλογικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, για τη διετία 2011 – 12, είναι:

Τακτικά Μέλη:

Εκ της πλειοψηφίας: Οι κ. κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης του Κυριάκου, Μπέσης Ηλίας του Παύλου, Οικονόμου Νικόλαος του Τρύφωνα και Καλαφάτης Δημήτριος του Αθανασίου.

Εκ της μειοψηφίας: Οι κ. κ. Πάλλης Ελευθέριος του Στυλιανού και Μούρτζης Αντώνιος του Ιωάννη.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Εκ της πλειοψηφίας: Οι κ. κ. Πούντος Γεώργιος του Μηνά, Κρεούζης Αναστάσιος του Κυριάκου και Μαράκης Χαράλαμπος του Κων/νου.

Εκ της μειοψηφίας: Οι κ.κ. Μπαρμπέρης Ευάγγελος του Γεωργίου και Λαμπαδάριος Στυλιανός του Δημητρίου.

Το τοπικό συμβούλιο νέων

Στον Δήμο μας, έχει συγκροτηθεί το Τοπικό Συμβούλιο Νέων. Οι νέοι του Δήμου μας (ηλικίας 15-28 ετών), μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο νέων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής του Τοπικού Συμβουλίου Νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Η συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου των Νέων αποσκοπεί στον εντοπισμό, στην ανάδειξη και στην παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας, σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Ο.Τ.Α., πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

Η διοικητική βοήθεια σε πολίτες με κινητικά προβλήματα

Στο ΚΕΠ του Δήμου μας, υπάρχει δυνατότητα για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις κεντρικές μας υπηρεσίες.

Η συμμετοχή δημοτών – πληροφόρηση

Οι δημότες και γενικά οι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο μας, στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες και σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και φορείς που εποπτεύει, ερωτήσεις για την ενημέρωσή τους, όπως και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία τους. Οι ερωτήσεις απαντώνται υποχρεωτικά, οι δε προτάσεις συζητούνται και λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου μας, όπου οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται αυτοπροσώπως και να υποστηρίζουν και προφορικά τις απόψεις τους. Κάθε δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος του Δήμου μας, μπορεί να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του στην ειδική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Αρχής, που γίνεται κάθε έτος μετά από έγκαιρη ανακοίνωση και έχει γενικά ως θέματα τον απολογισμό των πεπραγμένων και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.Aegina.gr), δημοσιεύονται, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τα θέματα που θα συζητηθούν κάθε φορά στο δημοτικό μας συμβούλιο, όπως και οι σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται και διάφορες ανακοινώσεις, χρήσιμες για την πληροφόρηση του δημότη. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που λειτουργεί ο Δήμος μας των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται τοπικά και για διάφορα άλλα θέματα, που πιθανόν να του είναι χρήσιμα.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης (απόφαση Δ. Σ. 46/2011)

Στο Δήμο μας, συγκροτήθηκε Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές – γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, η οποία διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

Α. Προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Τζίτζης.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας, ορίζεται ως ακολούθως:

α) Τριάντα έξι (36) εκπρόσωποι φορέων και δημότες:

Γιαννούλης Νικόλαος, εκπρόσωπος της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μουτσάτσος Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Κομματάς Δημήτριος, εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ
Λαβούτας Νεκτάριος, εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ
Τρίμη Στυλιανή, εκπρόσωπος του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ »Ο ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ»
Παντελάρου Αλέκα, εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Χριστοφόρου Χριστόφορος, εκπρόσωπος της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ
Λυκούρη Μαρία, εκπρόσωπος του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΘΕΟΣ
Στρατηγός Στυλιανός, εκπρόσωπος του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ- ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Εμμανουήλ Ανδρέας, εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Κράους Αλέξης, εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Καλαμάκης Σταύρος, εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Χατζηπέρης Φίλιππος, εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κουτρουμάνου Μάρθα, εκπρόσωπος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ »ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» (Δ.Α.Ο.Α.)
Μαλτέζος Σώζος, εκπρόσωπος του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ »ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ»
Σταυρίδης Σωτήριος, εκπρόσωπος της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ¨ΑΙΓΙΝΑΣ¨
Μαργαρώνη Ελπίδα, εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ »ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»
Σταυρίδου Μαρία, εκπρόσωπος του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ »Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
Κορωναίου Σάρα, εκπρόσωπος του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΙΣΣΑΣ
Τζίτζης Λ. Φίλιππος, δημότης.
Μαργαρώνης Σταύρος, δημότης.
Αποσπόρης Στυλιανός, δημότης.
Λινός Ευάγγελος, δημότης.
Χατζηπέρης Βασίλειος, δημότης.
Παπαδόπουλος Μιχαήλ, δημότης.
Τσιμπούρης Δημήτριος, δημότης.
Κοντός Ελευθέριος, δημότης.
Λελουδάκης Κωνσταντίνος, δημότης.
Τζίτζης Ευάγγελος, δημότης.
Μαλτέζος Σωτήριος, δημότης.
Λάμπρου Γρηγόριος, δημότης.
Σκλάβαινα Αντωνία, δημότισσα.
Οικονόμου Βασίλειος, δημότης.
Πετρίτη Ευαγγελία, δημότισσα.
Μεθενίτης Παντελεήμων, δημότης.
Κωστάκος Νικόλαος, δημότης.

β) Δώδεκα (12) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε).

Λαμπαδαρίου Χρυσούλα του Αντωνίου, κληρωθείσα από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας.
Πετρίτης Κων/νος του Γεωργίου, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας.
Τζίτζη Ξανθούλα του Παναγιώτη, κληρωθείσα από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας.
Κορναράκης Δημήτριος του Βασιλείου, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας.
Γιαννούλης Νικόλαος του Δημητρίου, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.
Καλαμάρας Ιωάννης του Στεφάνου, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.
Ζωγράφος Αλέξανδρος του Παναγιώτη, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης.
Χαζανδρούλη Ξανθούλα του Γεωργίου , κληρωθείσα από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης.
Γαλάρη Γεώργιο του Ιωάννη , κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού.
Γκαρή Ελευθερία του Ευαγγέλου, κληρωθείσα από τους εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού.
Λαδά Ιωάννη του Χρήστου, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας.
Μαργαρώνης Γεώργιος του Νικολάου, κληρωθείς από τους εκλογικούς καταλόγους της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας.

Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών

Στο Δήμο μας, συγκροτήθηκε Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Έργο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στην εδαφική περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, περιλαμβάνεται και η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και της διοργάνωσης, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Η σύνθεση του Συμβουλίου μεταναστών ορίστηκε ως εξής : (απόφαση Δ. Σ. 141/2011)

Μπέσης Ηλίας, Πρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Κρεούζης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Πούντος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Κοττάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Μαρίνη Ελένη, Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Επαρχίας Αίγινας
Εμμανουήλ Ανδρέας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Κοινωνικής Αρωγής
Χάνου ΄Αννα, Εκπρόσωπος του Μορφωτ. Συλλόγου Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Κασελούρη Απόστολο, Εκπρόσωπος του Συλλόγου ΟΛΙΒΙΑ ΠΟΛΙΣ
Bessis Georgina, Εκπρόσωπος Κοινότητας Μεταναστών
Besis Elke, Εκπρόσωπος Κοινότητας Μεταναστών
Christofi-Marini Thekla, Εκπρόσωπος Κοινότητας Μεταναστών

Ο δημοτικός παιδικός σταθμός

Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού μεταφέρθηκαν πλέον στο Δήμο και δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.

(Προϊσταμένη: κ. Ψιλοπούλου Άρτεμις, τηλέφωνο: 2297023707)

Σκοπός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι:

_ η βοήθεια και συμπαράσταση στην εργαζόμενη μητέρα

_ η παροχή στα παιδιά ενιαίας προσχολικής αγωγής

_ η σωστή και πολύπλευρη ψυχική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και

_ η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός, εφαρμόζονται επιστημονικά προγράμματα αγωγής και διδασκαλίας σε συνδυασμό με άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες τόσο εντός των εγκαταστάσεων των σταθμών όσο και εκτός αυτών. Πέραν αυτού, υπάρχει επαρκής ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδίατρο, ο οποίος έχει προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών.

Η δημοτική συγκοινωνία (θερινή περίοδος 2011)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ

(απόφαση Δ. Σ. 150/2011)

ΑΙΓΙΝΑ – ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΛΑΚΕΣ : 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 και 19:00
ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12: 20, 13:20, 15:20, 16:20, 17:20 και 19:20
ΑΙΓΙΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΑΛΗ- ΝΗΣΑΚΙΑ ΧΛΟΗΣ : 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40 , 16:40, 17:40 και 19:40

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ – ΚΥΨΕΛΗ – ΒΑΘΥ- ΣΟΥΒΑΛΑ-ΑΓΙΟΙ – ΒΑΓΙΑ – ΑΙΓΙΝΑ:

δύο (2) δρομολόγια

ΑΙΓΙΝΑ – ΜΕΣΑΓΡΟΣ- ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΑΙΓΙΝΑ: δύο (2) δρομολόγια
ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΡΔΙΚΑ – ΑΙΓΙΝΑ: δύο (2) δρομολόγια

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας (Δ. Α. Ο . Α.)

Σκοπός του ανωτέρω Νομικού προσώπου είναι

Α) Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων.

Β) Η ανάπτυξη μαζικού λαϊκού αθλητισμού με πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού (γυμναστές, προπονητές κλπ), για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία και ενδιαφέροντα.

Γ) Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς , ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικότητα των δημοτών.

Δ) Η συμβολή του Αθλητικού Οργανισμού στην ανάπτυξη του έργου και της δράσης των αθλητικών φορέων του Δήμου. Η διάδοση του φιλάθλου πνεύματος ανάμεσα στα σωματεία του Δήμου και η μεταξύ τους συνεργασία.

Ε) Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του Πολιτιστικού επιπέδου, ιδιαίτερα των νέων με οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδηλώσεων κλπ.

Στ) Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε όλες τις διαδικασίες του Οργανισμού και των τμημάτων του σε όλες τις δραστηριότητες του, φιλοδοξώντας έτσι στην βαθύτερη ανάπτυξη των σχέσεων τους με τον Αθλητικό Οργανισμό και στην δημιουργική συνεργασία τους.

Ζ) Η ανάπτυξη της συνεργασίας και των σχέσεων του Οργανισμού με Κρατικές Υπηρεσίες , με λοιπά Νομικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές κλπ) και ομίλους , με άλλους φορείς (Μαθητικά Συμβούλια, καθηγητές φυσικής αγωγής , Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ), τα Τοπικά Συμβούλια και με ιδιώτες καθώς επίσης θα επιδιώκει τη συνεργασία με παρόμοιους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

Η) Η ίδρυση τμημάτων κατ’ άθλημα ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία (τζόκιν, λαϊκός αθλητισμός, περίπατοι κλπ) .

Θ) Επιβλέπει την λειτουργία των δημοτικών Γυμναστηρίων, την συντήρησή τους , την επέκτασή τους, την πρόβλεψη και εισήγηση νέων.

Διεύθυνση: Εδρεύει στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας (Λεωφόρος Δημοκρατίας & οδός Φανερωμένης). Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22973 20030, 22970 25801

Διοίκηση: Ο Δ.Α.Ο.Α. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου, για την τρέχουσα Δημοτική Περίοδο, είναι (αποφάσεις Δ. Σ. 29 & 79/2011):

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικολούζος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

2/ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρεόπουλος Παύλος, Δημότης

3/ Μαρίνη Ουρανία, Δημότισσα

4/ Κωτσής Φώτιος, Δημότης

5/ Κουτρουμάνου Μάρθα, Δημότισσα

6/ Ζαμπέλης Βασίλειος, Δημότης

7/ Μπήτρου Φωτεινή, Δημότισσα

8/ Σταθόπουλος Ιωάννης, Δημότης

9/ Μεθενίτης Ανάργυρος, Δημότης

Η Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ. Ε. Δ. Α.)

Γραφεία: Οδός Π. Αιγινήτου στην πόλη της Αίγινας (2ος όροφος), Τηλέφωνο: 2297022067, Φαξ: 2297022035 .

Σκοποί της Κ.Ε.Δ.Α. είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας.
Η μέριμνα για την στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών,
Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων ομογενών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.λπ.)
Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής Αιμοδοσίας
Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των κατοίκων, που θα συμβάλλουν στην απόρριψη των ρατσιστικών αντιλήψεων και της ξενοφοβίας, την απαλλαγή από τις φυλετικές προκαταλήψεις και τον περιορισμό της μεροληπτικής αντιμετώπισης των συνανθρώπων μας.
Η προώθηση και επέμβαση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών
Η συνεργασία με όλους τους φορείς για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών
Η διευκόλυνση για την κοινωνική ένταξη των αδυνάτων ατόμων ή ομάδων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Η πρόληψη των ασθενειών μέσα από κοινά προγράμματα με άλλους φορείς
Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής και τρίτης ηλικίας
Η συμβολή στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και παράλληλα στη δημιουργία ίσων ευκαιριών
Η οργάνωση εκδηλώσεων διαλέξεων, συνεδρίων για σημαντικά κοινωνικά θέματα
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, που έχουν σχέση με κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας
Η καλλιέργεια και διάδοση της κοινωνικής αλληλεγγύης
Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης του προβλήματος ναρκωτικών ουσιών στην πόλη
Η επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες.

2. Στον τομέα της παιδείας

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ).
Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής

3. Στον τομέα του πολιτισμού

Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα
Η οργάνωση και λειτουργία Μουσείων

Η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών μέσων, του θεάτρου καθώς και των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.

Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής
Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων.
Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους μαζικούς πολιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου.
Η ένταξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτιστική πολιτική του Δήμου.

4. Στον τομέα του αθλητισμού

Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.
Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Η διάδοση και ανάπτυξη της αθλητικής παιδείας
Η δημιουργία της απαραίτητης αθλητικής υποδομής
Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων
Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς φορείς και η παροχή ηθικής, υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης
Η ένταξη των αθλητικών δραστηριοτήτων κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού.

5. Στον τομέα του περιβάλλοντος

Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και την αξιοποίηση του πρασίνου, τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.
Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα
Η προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης
Η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του Δήμου
Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην Αίγινα.
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων προστασίας περιβάλλοντος
Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών του Δήμου.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία τοπικών δικτύων οργανώσεων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος
Η προώθηση καινοτομιών και πιλοτικών μεθόδων διαχείρισης του περιβάλλοντος
Η υποστήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος του Δήμου και των αντίστοιχων οργανώσεων (ΜΚΟ) προστασίας των αδέσποτων ζώων με δράσεις όπως σίτιση, φροντίδα, εμβολιασμός, περίθαλψη κ.λπ.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος.

6. Στον τομέα δημοτικής συγκοινωνίας

Η συμμετοχή στο έργο της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των δημοτών, η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων εντός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού που χρήζουν ανάγκης μεταφοράς, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία, μαθητές και γενικά κάτοικοι που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές του ΚΤΕΛ.

7. Στον τομέα της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του ΟΤΑ.

Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου Αίγινας.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του Δήμου.
Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

8. Η διοργάνωση εκδηλώσεων στους παραπάνω τομείς

Η διοργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων, για την εξασφάλισης της διεξαγωγής των σημαντικών αυτών γεγονότων για το Δήμο.

Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, για την τρέχουσα Δημοτική Περίοδο, είναι (απόφαση Δ. Σ.: 6/2011):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζίτζης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρεούζης Αναστάσιος , Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
Οικονόμου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
Πούντος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
Πούντος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
Μουσουλέας Βασίλειος , ως εκπρόσωπος φορέα
Μπήτρος Γεώργιος , Δημότης Δήμου Αίγινας
Γαλάνης Κων/τίνος, Δημότης Δήμου Αίγινας
Βενιέρη Μαρία, Δημότης Δήμου Αίγινας
Ανταλή – Παγώνη Γεωργία, Δημότης Δήμου Αίγινας
Χατζηπέρη Αθανασία, Δημότης Δήμου Αίγινας

Παράρτημα

Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών του Δήμου

Τηλεφωνικό Κέντρο – Πληροφορίες: 2297320000

Γραμματεία Δημάρχου κ. Θεοδ. Σακκιώτη: 2297320013
Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Οικονομικών (κ. Νεκτ. Κουκούλης): 2297320015
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής (κ. Ηλ. Μπέσης): 2297026107
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Πολιτισμού (κ. Φιλ. Τζίτζης): 2297320014
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Πέτρος Πετρίτης): 2297320016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών (κ. Αν. Στενάκης) – Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2297320019
Προϊσταμένη Προσωπικού (κ. Στάθη): 2297320034
Δημοτολόγιο – Μητρώα Αρρένων (κ. Αθερινός): 2297320023
Πολιτικοί Γάμοι (κ. Πιτυροπούλου): 2297320013
Πρωτόκολλο (κ. Μπόγρης): 2297320021
Νομική Υπηρεσία (κ. Τσάμη): 2297320025
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (κ. Καλοκέντης – κ. Ροδάκη): 22973200
Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού: 2297320026 – 15516
Κλητήρες: 2297320011
Ληξιαρχείο – Γραφείο Αλλοδαπών (κ. Γκαρής) : 2297320053

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευθυντής (κ. Ε. Στενάκης): 2297320033
Οικονομικά – ΟΑΕΔ (κ. Γλαντζής): 2297320033
Μισθοδοσία (κ. Βαλάσκα): 2297320031
Έσοδα – Γραμματεία Οικ. Επιτροπής (κ. Λορέντζος): 2297320032
Έσοδα – Κοιμητήρια – ΤΑΠ (κ. Καρακάση): 2297320065

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη (κ. Χατζίνα): 2297020042
κ. Ι. Γιαννούλης: 2297320041
Μηχανογραφική υποστήριξη (κ. Σακελλίων): 2297320037
Εισπράκτορες: 2297320039
Γραφείο Προμηθειών (κ. Κ. Παπαγεωργίου): 229732020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗ

Διευθύντρια Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών (κ. Ε. Φούφλια – Αρχιτέκτονας ): 2297028776
κ. Ι. Μαργαρώνης (Μηχανολόγος) – κ. Αγγ. Ταλέβη (αρχιτέκτονας) : (2297022800)
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (κ. Μ. Αναστασάκη): 2297022800
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (κ. Σ. Χατζίνα): 2297320054
Γραφείο Ύδρευσης (κ. Δρακοπούλου): 229732020
Δημοτικό Βυτιοφόρο (κ. Ξ. Κασιμάκη): 2297028455
Γραφείο Κίνησης (κ. Αθ. Ζωγράφος): 2297025753
Γραφείο Επόπτη Καθαριότητας (κ. Ν. Πανταζής): 2297025561

Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο: 2297022272
Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο (κ. Πηγιαδίτου): 2297026401
Κ. Ε. Δ. Α.: 2297022067 (Φαξ: 2297022035)
Κ. Ε. Π.: 2297026223 – 2297320202
Δημοτική Αστυνομία: 229724707

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης: 2297027725
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος: 2297052193
Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού: 2297071210
Τοπική Κοινότητα Πέρδικας: 2297061348

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Ο.Γ.Α.

Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας: Καλοκέντης Γεώργιος 22970 27738 (κάθε Πέμπτη)
Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης: Στενάκης Ευάγγελος 22970 22147 (κάθε Πέμπτη)
Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος: Στενάκης Ανάργυρος 22970 52193 (κάθε Τρίτη)
Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού: Οικονόμου Ηλίας 22970 71210 (κάθε Τετάρτη)
Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας: Καρακάση Αλεξάνδρα 22970 61348 (κάθε Τρίτη)

Βιβλιογραφία

> Σύνταγμα, Άρθρο 10 (Δικαίωμα Αναφοράς Πολιτών)

> Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

> Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» κ.λπ.

όπως ισχύει

> Ν.1599/1986, Άρθρα 8,14,22 (ΦΕΚ 75Α) Υπεύθυνη Δήλωση – Επικύρωση

φωτοαντιγράφων

> Ν.2539/1997 Άρθρο 22 (ΦΕΚ 244Α) – Τηλεφωνικές αιτήσεις

> Ν.2672/1998 Άρθρο 14 (ΦΕΚ 290Α) – Επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες

μέσω Fax και E-mail

> Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102Α ) Άρθρο 5, Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α) Άρθρο 16,

για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

> Ν.1943/1991, (ΦΕΚ 50Α) Άρθρο 5, Ν.2690/1999, (ΦΕΚ 45Α ), Άρθρο δεύτερο και άρθρα 4,5, Ν.3230/2004, (ΦΕΚ 44Α), Άρθρο 11 και Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α) Άρθρα 6,7 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

> Νόμοι για ΚΕΠ: 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α), 3051/2002 (ΦΕΚ 220Α),

3146/2003 (ΦΕΚ 125Α ) 3200/2003 (ΦΕΚ 281Α ), 3202/2003 (ΦΕΚ 284Α),

3230/2004 (ΦΕΚ 44Α), 3242/2004 (ΦΕΚ 102Α ), 3260/2004 (ΦΕΚ 151Α),

3320/2005 (ΦΕΚ 48Α), 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α), 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α )

> Ν.3051/2002, Άρθρο 2 (ΦΕΚ 220Α ) και Γνωμοδοτική Ολομέλεια Ν.Σ.Κ. 591/2000 σχετικά με καταβολή αποζημίωσης και Ανεξάρτητες Αρχές

> Ν.2477/1997 (ΦΕΚ 59Α ) και Ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10Α ) «Συνήγορος του Πολίτη»

> Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης 1992 σχετικά με το θεσμό του Ευρωπαίου Μεσολαβητή

> Ν.3443/2006 (ΦΕΚ 41Α ) «Τοπικά Συμβούλια Νέων», έκδοση ΚΕΔΚΕ

> Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9Α ) σχετικά με μεταβίβαση των Κρατικών Παιδικών Σταθμών

στους Δήμους

> Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α) Άρθρο 13, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125Α) Άρθρο 13 και

ΚΥΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΕΚ 917Β) για υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

> Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Δ/ΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769Β) σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση κοινού

> Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, Υπουργείο Εσωτερικών – Συνήγορος του Πολίτη, 2005

> Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, Υπουργείο Εσωτερικών, 2007

> Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη, ΚΕΔΚΕ, 2008

> Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη, ΚΕΔΚΕ, 2010

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στυλιανός Κοττάκης ο οποίος καταψήφισε το θέμα .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 128/2011

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Α. Πετρίτης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: